PRIVACY STATEMENT VAN INGEN VLOEREN AVG @2019

Van Ingen Vloeren is de naam van een eenmanszaak en gevestigd te Wassenaar aan de Burmanlaan 140 (2241 JJ). Van Ingen Vloeren staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36047406 en is telefonisch bereikbaar op 06 53 86 83 35, per e-mailadres naar info@vaningenvloeren.nl.

De contactpersoon in zaken betreffende uw persoonsgegevens is de heer Tony van Ingen.

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Van Ingen Vloeren persoonsgegevens verwerkt:

1. klanten;
2. bezoekers aan Van Ingen Vloeren;
3. bezoekers van de website van Van Ingen Vloeren, www.vaningenvloeren.nl;
4. sollicitanten;
5. alle overige personen die met Van Ingen Vloeren contact opnemen of van wie Van Ingen Vloeren persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Van Ingen Vloeren verwerkt persoonsgegevens die:
1. een betrokkene zelf persoonlijk), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Van Ingen Vloeren zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

Doeleinden verwerking

Van Ingen Vloeren verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het onderhouden van contact (informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd);
2. het verbeteren van de website www.vaningenvloeren.nl;
3. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag.
Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
4. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
Rechtsgrond
Van Ingen Vloeren verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. een wettelijke verplichting;
Verwerkers
Van Ingen Vloeren kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Van Ingen Vloeren persoonsgegevens verwerken. Van Ingen Vloeren sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Van Ingen Vloeren deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij er medewerkers ingehuurd gaan worden op projecten.

Doorgifte buiten de EER

Van Ingen Vloeren geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Van Ingen Vloeren ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

Van Ingen Vloeren bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Van Ingen Vloeren hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
1. (financieel) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
2. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel) administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
3. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
4. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement

Van Ingen Vloeren kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Van Ingen Vloeren gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Van Ingen Vloeren te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Van Ingen Vloeren door een bericht te sturen via onze contactpagina.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Van Ingen Vloeren persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Van Ingen Vloeren via onze website. Een klacht trachten wij immer naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Een veilige website

Van Ingen Vloeren gaat zorgvuldig om met privacy. In de eerste plaats is de website beveiligd met een zogenaamd SSL certificaat. Zonder al te veel in detail te treden, alle informatie die u ons verzendt via de website wordt beveiligd verzonden. Daarmee voldoen we aan de hoogste standaard en eisen. Dit kunt u controleren door bovenin de browser te kijken. Verder vragen wij altijd uw toestemming.

Van Ingen Vloeren
Burmanlaan 140
2241 JJ Wassenaar
tel. 06 53 86 83 35
Info@vaningenvloeren.nl
KvK: 36047406

Vraag nu een offerte aan!

Hoe wilt u dat wij contact opnemen?